Általános szerződési feltételek

Utazási feltételek

1. A weboldalak üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: BFTG Hungary Kft.

Székhely: 2481 Velence, Balatoni út 2210/2

Cégjegyzékszám: 07-09-034776

Adószám: 28763394-2-07

Képviselő: Berki János Tamás

Telefonszám: +36 70 322 5630

E-mail cím: 

info@bftghungary.hu

A tárhelyszolgáltató adatai:

https://www.websupport.hu/

Adószám: 25138205241

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. Szolgáltató Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

2. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak címei:

https://bftgtaxi.hu/

https://fexi.hu/

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

● Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

● Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

● Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

● Megrendelő/ Utas: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy.

● Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

● Belföldi személyszállítási szolgáltatás: az a személyszállítási szolgáltatás, amelyben az utazás megkezdésének a helye és a célállomás helye egyaránt Magyarország területén van.

● Határon átmenő személyszállítási szolgáltatás: az a személyszállítási szolgáltatás, amelyben az utazás megkezdésének a helye és a célállomás helye vagy legalább azok egyike Magyarország területén kívül van, de az útvonal részben Magyarország területén halad.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a Megrendelő részére.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltatótól megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra (belföldi és nemzetközi személyszállítás, reptéri transzfer, VIP személyszállítás). Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Megrendelőkre vonatkoznak.

A Megrendelő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Megrendelő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a szolgáltatási díj összegét megfizeti a Szolgáltatónak, úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

6.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.10.19. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Megrendelőre és megrendelésre hatályosak. Jelen Általános Szerződési Feltételek annak visszavonásáig hatályos.

A Megrendelő a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Megrendelő a megrendelés

elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

7. A megrendelés menete, a szerződés létrejötte:

7.1 A szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: utas) a szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével fogadja el az ÁSZF-et, amely – előzetes megismerhetősége érdekében – a Szolgáltató által üzemeltetett honlapokon folyamatosan közzétételre kerül. 7.2 A BFTG Hungary Kft kijelenti, hogy az ÁSZF a jogszabályi előírásokon, illetve a személytaxi-szolgáltatáshoz szokásosan, az utasközönség által az elmúlt években megszokott feltételeken túl az utasokra nézve hátrányos vagy szokatlan feltéteket nem tartalmaz.

7.3 Abban az esetben, ha a szolgáltatást a maga vagy más részére igénybe venni kívánó természetes vagy jogi személy a szolgáltatás tekintetében a BFTG Hungary Kft-vel külön írásbeli szerződést (a továbbiakban: külön szerződés) köt, az ÁSZF rendelkezései csak a külön szerződésben eltérően nem szabályozott kérdésekben irányadóak.

7.4 Abban az esetben, ha az utas egyes, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lehetőségeket vesz igénybe, az ÁSZF rendelkezései a külön szabályozott lehetőségre vonatkozó szabályokkal együtt irányadóak.

8. A Szolgáltatás

8.1 A szolgáltatás személytaxi-szolgáltatás, amely alapján a szolgáltató az utast (utasokat), valamint annak poggyászát az ÁSZF rendelkezései szerint az utas(ok) igénye szerinti helyre elszállítja.

8.2 A szolgáltató a szolgáltatást csak az engedélye szerinti működési területen (Fejér Vármegye) kezdheti meg, ezen felül az általa szállított utast a működési területen kívülről vissza szállíthatja, továbbá a működési területen kívül utast csak írásbeli előrendelés alapján, a működési területen levő úti céllal vehet fel.

8.3 A BFTG Hungary Kft.– tekintettel arra, hogy a szolgáltatást a szolgáltató teljesíti – a szolgáltatásért nem felelős, vállalja ugyanakkor, hogy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos problémák és panaszok esetén az ügyet haladéktalanul kivizsgálja, és indokolt esetben szankcionálja,illetőleg közreműködik abban, hogy a szolgáltatás igénybe vevője megfelelő jóvátételhez juthasson.

8.4 A szolgáltatót a szolgáltatásra – az alábbi alpontokban meghatározott kivétellel – szerződéskötési kötelezettség terheli.

● Nem köteles elvállalni az utas szállítását a szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

● A szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője a személyszállítást megtagadhatja, vagy az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas – ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,

– magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét,

egészségét, a személytaxinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy

– ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti. ● A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítását a szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője megtagadhatja. 

● A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás teljesítését, ha azt a jogszabály alapján az ÁSZF kifejezetten lehetővé teszi.

9. A szolgáltatás igénybevétele

9.1 A szolgáltatást az utas

(a) a BFTG Hungary Kft által üzemeltetett weboldalakon közzétett telefonszámon, mobiltelefonos alkalmazás segítségével, e-mailben vagy on-line történő előzetes megrendeléssel (a továbbiakban: megrendelés), amely azonnali, avagy az utas által előre meghatározott időpontban kezdődő szolgáltatásra vonatkozó megrendelés (ez utóbbi a továbbiakban: előrendelés) lehet;

(b) a taxiállomáson (droszton) várakozó személytaxiba utazási céllal történő beszállással,

(c) a szabad jelzéssel közlekedő személytaxi megállításával vagy szabad jelzéssel várakozó személytaxiba történő beszállással, vagy

(d) a személytaxi vezetőjével szóban kötött megállapodás útján veheti igénybe. 

9.2 A szolgáltatásra a szerződés

(a) az előzetes megrendelés elfogadásával,

(b) az utasnak – feltéve, hogy a személytaxi vezetője a fenti 8.4 pont alapján nem tagadja meg a személyszállítást – a taxiállomáson várakozó, vagy a szabad jelzéssel közlekedő személytaxiba utazási szándékkal történő beszállásával, vagy (c) az utas és a személytaxi vezetője közötti megállapodás megkötésével jön létre. 

9.3 A fenti 9.1 pont szerinti

● megrendelés esetén a Szolgáltató – ha a kiállási cím Székesfehérváron van – rendszerint 3-15 percen belüli

● előrendelés esetén az előre meghatározott időpontra történő kiállást vállal azzal, hogy rendkívüli esetekben (pl. forgalmi és közlekedési akadályok, szélsőséges időjárási helyzet) a kiállási idő ettől eltérhet. Vis maior (pl. tömegközlekedési sztrájk, természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet) esetében a Főtaxi Székesfehérvár vagy a szolgáltató a szerződésben foglaltak teljesítésére nem, vagy csak korlátozottan képes, s ezen esetekre felelősséggel nem tartozik.

10. A szolgáltatás teljesítése

10.1 Kapcsolatfelvétel az utassal

Megrendelés esetén a rendelési címre való megérkezést megelőzően telefonon értesíti a szolgáltató az utast, utasokat a várható kiállási időpontról. A kiszállási címre történő megérkezést követően a szolgáltató a további rendelkezésre álló információk alapján minden ésszerűen elvárható intézkedést elkövet az utassal való kapcsolatfelvétel érdekében (kapucsengő, kaputelefon, porta, recepció).

Amennyiben a gépjárművezető az utassal nem tudott kapcsolatot létesíteni, a gépjárművezetőt megilleti a reklamálás joga.

10.2 Az utasok jogai, a személytaxi vezetőjének kötelezettségei az utassal szemben

10.2.1 Az utas jogosult

(a) tiszta, jó állapotban lévő, valamennyi szükséges engedéllyel rendelkező, biztonságos személytaxiban utazni;

(b) udvarias, valamennyi közlekedési szabályt betartó sofőrrel utazni; (c) nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rádióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető általi mobiltelefon-használattól mentes utazáshoz;

(d) dohányfüst-mentes utazáshoz;

(e) önállóan, a személytaxi más utassal való megosztása nélküli utazásra, kivéve, ha az utas máshogy rendelkezik;

(f) olyan gépkocsivezetővel közlekedni, aki rendelkezik személytaxis szolgáltatói képesítéssel, és azonosító lapja a műszerfalon, jól látható helyen van elhelyezve; (g) minden esetben a hitelesített taxaméter által generált viteldíjat kell fizetnie (11. fejezet), és arról bizonylatot kapnia;

(h) igénye szerint légkondicionálásra vagy fűtésre;

(i) bankkártyával felár nélkül történő fizetésre;

(j) működő biztonsági öv használatára, amely minden utas számára ajánlott; (k) vakvezető kutya szállítására.

10.2.2 A személytaxi vezetője köteles az utassal szemben minden körülmények között udvarias, segítőkész magatartást tanúsítani.

10.2.3 A személytaxi vezetője köteles az utasnak segítséget nyújtani be- és kiszállásnál. Amennyiben a címre érkezést követően a körülmények megengedik, a személytaxi vezetője lehetőség szerint várja az utast a személytaxi mellett, hogy számára a beszállást a személytaxi ajtajának kinyitásával megkönnyítse, illetve a csomagokat szükség szerint a csomagtartóban elhelyezze. Mozgásában korlátozott, vagy nehezen mozgó utas esetén (pl. mankót használ, kerekesszékkel közlekedik, vak vagy gyengén lát, idős) a személytaxi vezetője a körülményektől függetlenül köteles a ki-, és beszálláshoz, valamint a kényelmes utazáshoz szükséges segítséget nyújtani (pl. ülésbeállítás). 

10.2.4 A személytaxi vezetője a szolgáltatás megkezdése előtt köteles az úti cél ismeretében az útvonalat az utassal egyeztetni. Az egyeztetés során a személytaxi vezetője köteles felhívni az utas figyelmét az ismerete szerint fennálló forgalmi akadályokra. Amennyiben az utas a személytaxi vezetőjére bízza az útvonal megtervezését, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a legrövidebb útvonalat választani; ettől eltérni kizárólag az utas beleegyezésével lehet. A személytaxi vezetője csak az utassal történő útvonal egyeztetést követően indulhat el. Amennyiben a személytaxi vezetője nyelvi vagy más ok miatt az utassal nem tud útvonalat egyeztetni, köteles a legrövidebb útvonalat választani. A személytaxi vezetője ugyanakkor nem köteles olyan útvonalon fuvart teljesíteni, amely a Gépjármű épségét veszélyeztetheti.

 10.2.5 A személytaxi vezetője az utassal bizalmaskodó beszélgetést nem kezdeményezhet, illetve a beszélgetést nem erőltetheti. Amennyiben az utas kezdeményez beszélgetést a személytaxi vezetőjével, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a társalgást udvarias hangnemben, az utas hangulatához mérten folytatni.A személytaxi vezetője politikai tartalmú, alkotmányos, személyiségi jogok körébe tartozó (pl. faji, vallási, kisebbségi kérdések) beszélgetést nem kezdeményezhet, az ilyen irányú kérdésekre nem köteles válaszolni. Az esetleges beszélgetés során a személytaxi vezetője az utas magánügyeivel (ideértve a jövedelmi, vagyoni viszonyokat is), magánéletével kapcsolatos kérdést nem tehet fel, továbbá nem hozhat az utas tudomására olyan információt, amely annak magánéletét, magánügyeit érinti, vagy érintheti. A személytaxi vezetője a diszkréció szabályait köteles betartani. A személytaxi vezetője a saját magánéletére, magánügyeire vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni, az e körben történő közlések saját döntésétől függenek. A személytaxi vezetője az utast nem terhelheti saját magánéleti, jövedelmi vagy egyéb problémáival. A személytaxi vezetője szexuális/erotikus tartalmú megjegyzéseket az utasra nem tehet, szexuális kapcsolat létesítését nem ajánlhatja fel, az utas kinézetére vonatkozóan az udvariasság határain belül kizárólag pozitív véleményt nyilváníthat.

 10.2.6 A személytaxi vezetője a tudomására jutott üzleti vagy magántitkot köteles megőrizni tekintet nélkül arra, hogy az közvetlen közlés útján, vagy közvetett módon (pl. telefonbeszélgetés vagy az utasok közötti beszélgetés) jutott a tudomására.

 10.2.7 A személytaxi vezetője műsorszóró rádiót, magnót, CD-t kizárólag az utas előzetes hozzájárulásával hallgathat, televíziót az utas előzetes hozzájárulásával sem hallgathat/nézhet. Ha az utas kéri, a rádió, magnó, CD működtetését meg kell szüntetni. Rádiózás esetén – amennyiben ennek technikai feltételi fennállnak, és az utas igényli – a személytaxi vezetője köteles az utas által kért rádióadóra váltani. 

10.2.8 A személytaxi vezetője a lehetőségekhez képest kötelezett a személytaxi belső hőmérsékletének megfelelő szabályozására; az ablakot lehúzni, felhúzni, a fűtést és a klímaberendezést szabályozni csak az utas kérése vagy beleegyezése esetén lehet.

 10.2.9 A személytaxi vezetője csak különösen fontos helyzetekben használhat mobiltelefont. Hívás fogadását az utas jelenlétében minden esetben a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.

10.2.10 A személytaxiban a dohányzás a jogszabály erejénél fogva tilos.

10.3  Poggyász- és élőállat szállítása

10.3.1 Az utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen el lehet helyezni. Az utasnak az utastérbe magával vitt poggyászáért és értéktárgyaiért a szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

10.3.2 Poggyászként nem szállítható olyan tárgy amely

(a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el,

(b) a személytaxi vezetője, az utas vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy

(c) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

A szolgáltató vagy a személytaxi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a személytaxit, más utasok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos közlekedést zavarja.

10.3.3 Élőállat-szállítására vonatkozóan a 10.4.1 pont rendelkezései irányadóak, azzal, hogy az élőállat szállítása az alábbi 10.4 pont szerinti különleges igénynek minősül.

 10.3.4 Amennyiben a személytaxi vezetője a személytaxiban bármilyen értéktárgyat talál, azt haladéktalanul jelezni köteles a BFTG Hungary Kft-nek, amely a talált értéktárgyakról nyilvántartást vezet. A talált értéktárgyak megőrzése a személytaxi vezetőjének kötelezettsége. Amennyiben az utas személye és elérhetősége ismert, úgy a BFTG Hungary Kft  haladéktalanul értesíti arról, hogy az értéktárgyat a személytaxiban hagyta, és tájékoztatja az értéktárgy átvételének lehetőségeiről.

10.4  Különleges igények

10.4.1 A BFTG Hungary Kft szervezésével működő szolgáltatók valamennyi, a jogszabályban előírt feltételnek meg kell, hogy feleljenek, ugyanakkor a szolgáltatásban résztvevő személytaxik és a szolgáltatók eltérő adottságaira is figyelemmel a jelen ÁSZF alapján az utasok személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó különleges igényeinek kielégítése nem feltétlenül biztosítható.

E körben különleges igénynek minősül például:

– élőállat szállítása,

– kerekesszék szállítása,

– gyermekülés,

– extra méretű poggyász (sífelszerelés, kerékpár, stb.) szállítása.

10.4.2 A személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó különleges igény díjmentesen kerül teljesítésre, azonban javasolt ilyen esetekben a megrendelés Főtaxinál történő kezdeményezése, annak érdekében, hogy a szolgáltatásra az azt vállaló és teljesíteni képes szolgáltató kerüljön kiválasztásra.

10.4.3 A személytaxi-szolgáltatás körébe nem tartozó igények (így különösen kísérés, csomag kézi szállítása, repülőtéri táblázás, ügyintézési feladat, beszerzés, stb.) nem tartoznak az ÁSZF hatálya alá, azokra a jogszabályi keretek között a szolgáltatóval vagy a BFTG Hungary Kft-vel kötött külön megállapodás esetén lehet mód.

10.5  A személytaxiban az utas által okozott károk (szennyezés, rongálás) 

10.5.1 A személytaxi megrongálása, az utastér maradandó beszennyezése, illetve egyéb károkozás esetén a szolgáltató jogosult az utas részéről az általa okozott károk megtéríttetésére, a követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az utast terheli.

10.5.2 Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatosan a szolgáltató és az utas nem tudnak megállapodni, a szolgáltató köteles a BFTG Hungary Kft -t tájékoztatni, annak érdekében, hogy a megbízottja a helyszínre érkezzen és a káreseményről jegyzőkönyvet vegyenek fel, amelyet az utas is aláír. Amennyiben a jegyzőkönyv aláírását az utas megtagadja, ennek a tényét, valamint okát a BFTG Hungary Kft-megbízottja a jegyzőkönyvben köteles feltüntetni, továbbá szükség esetén rendőr intézkedését kérni.

11A Szolgáltatás ellenértéke

11.1 Az ÁSZF alapján végzett személytaxi-szolgáltatás ellenértéke a viteldíj. A viteldíjat a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) a következő elemekből képezi:

(a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj; (b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);

(c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc).

A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból – a határsebesség figyelembevétele mellett – képezi. A határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti, az idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték alatt kerül alkalmazásra.

11.2 A viteldíj mértéke a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

Alapdíj (Ft) -Távolsággal arányos egységdíj (Ft/km) – Idővel arányos egységdíj (Ft/perc)

A közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a szolgáltató a fenti viteldíjat alkalmazhatja.

11.3 A fizetendő viteldíj képzése

(a) az utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be.

(b) előrendelés vagy megrendelés esetén, a fizetendő viteldíj képzése az utas és a Főtaxi által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az előrendelés vagy a megrendelés címén tartózkodik.

11.4 Mivel a szolgáltatást a BFTG Hungary Kft szerződésben álló szolgáltató teljesíti a saját nevében és javára, a viteldíj is a szolgáltatót illeti, ő a számla (nyugta) kiállítója és annak jogosultja is. A BFTG Hungary Kft a fuvarközvetítésért az utastól díjazásra nem jogosult.

11.5 A viteldíj a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg esedékes. A viteldíjat az utas készpénzben vagy (többlet díj nélkül) bankkártyával, magyar forintban köteles kiegyenlíteni. Más fizetési megoldások alkalmazására külön szerződés vagy az ÁSZF 7.3 pontjában írt lehetőség igénybevétele esetén van mód.

12. Ügyfélszolgálat, Panaszkezelés:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Megrendelők megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire.

Az utas a szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon feltüntetett elérhetőségein tehet panaszt vagy bejelentést.

13. Vegyes és záró rendelkezések:

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

16. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

● 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

● 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

● 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról;

● 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.november 20. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

A szolgáltatással kapcsolatban személyes adatok kezelésére is sor kerül. Az adatkezelés szabályait a BFTG Hungary Kft Adatkezelési Szabályzata tartalmazza a szolgáltatást nyújtó weboldalain, amely a jelen ÁSZF részének minősül. Amennyiben az adatkezelési szabályokat nem fogadja el, adatait ne adja meg a BFTG Hungary Kft részére!